Atrium Lerend Netwerk

Het Atrium Lerend Netwerk is een informeel kennisuitwisselingsnetwerk, waar omgevingsambtenaren, mandatarissen en algemeen directeurs van lokale besturen en provincies, intercommunales en koepelorganisaties over de bestuursniveaus heen met elkaar in contact staan.

De atria vormen een platform om Vlaams beleid te co-creëren, onder meer door lokale initiatieven op te sporen die relevant zijn voor de Vlaamse agenda, en aan bestuurskracht te werken.

Binnen het Atrium Lerend Netwerk zijn er verschillende overlegplatformen, elk met een specifiek doel en deelnemersveld.

Online netwerk Yammer

 • Online netwerk complementair met het fysieke Atrium Lerend Netwerk.
 • Er werd gekozen voor Yammer, een sociaal kennisnetwerk voor professionals.
 • Meer dan 1 000 leden.
 • Voor lokale ambtenaren.
 • Het Atrium Lokale Mandatarissen werd opgericht voor lokale mandatarissen, gedeputeerden en algemeen directeurs

Ga naar het online Yammernetwerk.

Lokaal Atrium

 • Twee- tot vierjaarlijks overleg
 • Vaste regionaal samengestelde ledengroep van lokale omgevingsambtenaren, provinciale ambtenaren en intercommunales
 • Vooraf afgesproken thema’s.
 • Netwerking en kennisdeling staan centraal. 

Atrium Centrumsteden

 • De 13 centrumsteden komen
 • 4 keer per jaar
 • Getrokken wordt door het Kenniscentrum Vlaamse Steden,
 • Agenda wordt in overleg met het Departement Omgeving samengesteld.
 • Kennisdeling en netwerking staan centraal.

Atrium Lokale Mandatarissen

 • Twee keer per jaar
 • Burgemeesters,  schepenen en gedeputeerden ruimtelijke ordening, milieu en klimaat en algemeen directeurs samengebracht voor een interactief kennisdelings- en netwerkmoment over de brede omgevingsmaterie.

Provinciaal Atrium

 • Twee keer per jaar worden Provinciale Atria georganiseerd in de vijf provinciehoofdplaatsen voor lokale en provinciale omgevingsambtenaren en intercommunales, in afstemming met de provinciale stuurgroep.
 • Toelichtingen en workshops gegeven rond een bepaald centraal thema.

Atrium op Maat en Thematisch Atrium

 • Atria te organiseren over een specifiek thema (Thematisch Atrium) of voor een specifieke doelgroep (Atrium op Maat)
 • Lokale input te verzamelen om het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau verder vorm te geven. Dit platform kan ook gebruikt worden voor uitwisselingen rond bestuurskracht of een ander inhoudelijk thema, dat een specifieke groep gemeenten aangaat.
 • Aanvulling op de reguliere atriumwerking met vaste groepen.

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)