Beleid: geurhinder

Visiedocument

Het visiedocument ‘de weg naar een duurzaam geurbeleid’  vormt samen met het advies van de MinaRaad het algemene beleidskader voor de aanpak van geurhinder in Vlaanderen. Beide documenten zetten de bakens uit voor een krachtdadig, rechtlijnig, maar ook haalbaar geurbeleid in Vlaanderen. De uitvoering van dit geurbeleid biedt vergunningverleners, toezichthouders en ondernemers meer houvast.

Codes van goede praktijk

Bij de uitvoering van het beleid geven we voorrang aan de pistes waarvoor een draagvlak is bij de betrokken doelgroepen, zoals de introductie van codes van goede geurpraktijk. Deze codes zijn juridisch niet bindend, maar geven wel aan hoe je geurhinder kan meten, beoordelen en onder controle kan houden of brengen.

Overlast door milieuhinder? Wat te doen?

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder? Probeer dan eerst met de vermoedelijke veroorzaker tot een oplossing te komen.

Milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS

Met MKROS worden milieuklachten online geregistreerd en opgevolgd. MKROS (en de data) staat ter beschikking van gemeentelijke diensten maar ook provincies, lokale politiediensten, milieu- en gezondheidsinspectiediensten en gewestelijke beleidsvoorbereidende of –evaluerende diensten.

Schriftelijk leefomgevingsonderzoek SLO-4 (2018)

Het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO) is een enquête over hinder die op regelmatige basis wordt uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking.