CAR-Vlaanderen

Er bestaan 2 gratis modellen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te berekenen: CAR Vlaanderen en IFDM traffic.  Welk model wordt toegepast, is afhankelijk van de lokale situatie: komt er bebouwing voor langs de weg of ligt de weg eerder in een relatief open omgeving ? Gebouwen hebben een belangrijke impact op de luchtkwaliteit. Ze verhinderen de aanvoer van verse lucht door de wind. Hierdoor blijven de vervuilende emissies langer hangen. De concentraties aan luchtvervuiling op een bepaalde locatie zullen bij eenzelfde verkeersintensiteit dus hoger zijn in bebouwde omgevingen dan in relatief open omgevingen. Voor modelleringen in bebouwde omgevingen is CAR Vlaanderen het meest geschikt. Grotere steden kunnen naast de knelpuntanalyse via CAR Vlaanderen best ook een globaal stedelijke analyse uitvoeren. In de beschikbare modellen voor een dergelijke analyse kunnen ook andere bronnen dan verkeer, bv. gebouwen verwarming mee in rekening gebracht worden en de invloed van straten op elkaar. Verschillende studiebureaus beschikken over dergelijke modellen.

Download

  • het stratenmodel CAR Vlaanderen versie 3.0 (versie mei 2017).

    • Belangrijk: verwijder het bestaande programma van je pc vóór je de nieuwe versie installeert.
    • Het is aangewezen om regelmatig op deze website te checken of een nieuwe versie beschikbaar is zodat met de meest recente data kan gerekend worden.
    • Controleer of het model correct werd geïnstalleerd aan de hand van het voorbeeldbestand (zie handleiding)
  • De handleiding bij het CAR Vlaanderen 3.0 model (versie mei 2017)
  • Conversietool voor de omzetting van een MOW-netwerkbestand naar CAR-formaat

Over CAR Vlaanderen

Om lokale overheden de mogelijkheid te geven om zelf de problematiek van luchtverontreiniging in kaart te brengen werd in 2006, in opdracht van het Vlaamse Gewest, door TM Leuven en TNO een softwarepakket ontwikkeld: CAR Vlaanderen (Calculation of Air pollution from Road traffic). Dit werd in 2017 aangepast en geactualiseerd door VITO en Royal Haskoning DHV..

CAR Vlaanderen is een eenvoudig hanteerbaar model om op een snelle manier inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen. Het is niet het meest nauwkeurige model voor de berekening van concentraties langs verkeerswegen. Voor een meer gedetailleerde modellering zijn uitgebreidere analytische of numerieke modellen beschikbaar of kan windtunnelonderzoek worden uitgevoerd. De concentraties in straten en langs wegen kunnen uiteraard ook worden vastgesteld met behulp van metingen. 

Het CAR model is het meest geschikt voor modelleringen binnen een stedelijke omgeving. Bij locaties, die meer in een open terrein liggen, spelen de windrichting en –snelheid een grotere rol waardoor het CAR model minder goede resultaten zal opleveren. Voor deze situaties kan beter gebruik gemaakt worden van het IFDM traffic model.

Gemeenten kunnen via het CAR model ook inzicht krijgen in de impact van geplande maatregelen. Het gaat hierbij om mobiliteitsmaatregelen die een invloed hebben op de doorstroming, de verkeersintensiteit en/of de samenstelling van het wagenpark. Het model is niet geschikt om de impact van wijzigingen aan de configuratie van de weg en/of gebouwen na te gaan.