Coronavirus COVID-19: informatie voor erkende personen

Het uitvoeren van werkzaamheden

In de mate van het mogelijke en voor zover niet verboden door coronamaatregelen van de overheid neemt u als erkende persoon uw wettelijk opgedragen taken (keuringen, plaatsbezoeken, staalnames, metingen, …)  verder op en houdt u de voorziene wettelijke frequenties aan.

Belangrijk hierbij is overleg en goede afspraken met de betrokken klanten. De meest urgente taken voor de bescherming van mens en milieu moeten prioriteit krijgen. In geval van overmacht, bijvoorbeeld het niet kunnen respecteren van de wettelijke frequentie of weigering van de klant, houdt u de nodige documentatie ter beschikking. Bij een eventuele controle kan hiermee dan rekening worden gehouden.

Eventuele achterstallige monitoring of periodieke keuringen worden in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk ingehaald.

Bijkomende info voor erkende technici gasvormige brandstof en technici vloeibare brandstof

  • De tijd tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten van een centraal stooktoestel mag niet langer zijn dan één jaar voor vloeibare en vaste brandstoffen en twee jaar voor gasvormige brandstoffen.

  • Het Stooktoestellenbesluit voorziet drie bijkomende maanden, om het geheel te plannen (art. 8, 4° Stooktoestellenbesluit).
  • De onderhoudsfrequentie mag echter niet (twee)jaarlijks met drie maanden verlengd worden.

Voorbeeld

  • Het onderhoud op een stookolieketel werd uitgevoerd op 1 oktober 2019.
  • De volgende onderhoudsbeurt moet één jaar later gebeuren: 1 oktober 2020. Deze termijn mag overschreden worden met drie maanden.
  • Op het reinigings- en verbrandingsattest wordt als datum van 'volgend onderhoud' wel nog steeds 1 oktober 2021 vermeld, ook al is dit onderhoud maximum 3 maanden later gebeurd. 

Uitstel bijscholing of actualisatie-examen

De erkenning als koeltechnicus, technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof, technicus verwarmingsaudit en stookolietechnicus is geldig voor onbepaalde duur op voorwaarde dat u minstens 5-jaarlijks een bijscholing volgt of actualisatie-examen aflegt. Door de verspreiding van het coronavirus COVID-19 kan het zijn dat u wegens overmacht de bijscholing of het actualisatie-examen niet op tijd kunt afleggen. 

  • Via onderstaand webformulier kunt u met motivering van overmacht vragen om uitstel. Doe dit vóór de uiterste datum voor uw bijscholing of actualisatie-examen.
  • U moet bovendien aantonen dat u (eventueel opnieuw) bent ingeschreven of op een wachtlijst staat bij een erkende opleidingsinstelling (bv. een inschrijvingsbewijs of bevestigingsmail van de opleidingsinstelling).
  • De Vlaamse overheid zal u, in geval van toekenning van het uitstel, vervolgens een nieuwe termijn opleggen waarbinnen u de bijscholing of het actualisatie-examen moet afleggen.
  • Wanneer u voor meerdere erkenningen uitstel wenst te vragen, moet u het formulier meerdere keren invullen. 

Aanvraag uitstel bijscholing of actualisatie-examen

Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.