De decretale milieuaudit

Bepaalde categorieën van inrichtingen moeten verplicht een periodieke of eenmalige mileuaudit ondergaan. Dit volgt uit artikel 3.3.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). De decretale milieuaudit is een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van de betrokken inrichting of activiteit op het gebied van de bescherming van het milieu. De milieuaudit moet gevalideerd worden door een erkend milieuverificateur.

Voor welke bedrijven van toepassing?

Volgende categorieën van inrichtingen worden onderworpen aan de periodieke milieuaudit:

  1. de in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen die tevens zijn opgenomen in de bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
  2. vermeld in rubriek 17.2.2 van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II;
  3. de inrichtingen die in zesde kolom van de indelingslijst met de letter “P” zijn aangeduid, evenwel enkel in zoverre deze verplichting door de vergunningverlenende overheid is opgelegd rekening houdend met de aard van de inrichting, de aard van de milieueffecten die ervan uitgaan en/of de plaats waar ze gelegen is.

De milieuaudit vindt plaats op kosten van de exploitant en wordt gevalideerd door een milieuverificateur erkend met toepassing van het VLAREL. De periodieke milieuaudit wordt regelmatig herhaald. Tussen twee opeenvolgende audits mag hoogstens een periode van drie jaar liggen. Inrichtingen die in bedrijf worden genomen, voeren een eerste milieuaudit uit, uiterlijk twee jaar na de inbedrijfstelling van de inrichting.

Onder welbepaalde voorwaarden zijn Inrichtingen die over een EMAS-geregistreerd of ISO 14001-gecertificeerd milieuzorgsysteem beschikken, vrijgesteld van deze periodiek verplichte milieuaudit.

Welke informatie aanleveren?

Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de validatie, bezorgt u het auditrapport (meer specifiek de elementen bedoeld in punt 1° tot en met punt 8° van artikel 4.1.9.2.5,§2 van VLAREM II) samen met de validatieverklaring:

Bijkomend bezorgt u de elementen bedoeld in punt 1° tot en met punt 4° van artikel 4.1.9.2.5,§2 van VLAREM II aan de Vlaamse Milieumaatschappij. De exploitant bewaart de gevalideerde milieuaudit gedurende ten minste vijf jaar en houdt die ook ter beschikking van de toezichthouder.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u in artikel  4.1.9.2.4 tot en met artikel 4.1.9.2.7 van VLAREM II.

 

Directie omgevingsprojecten
02 553 79 97 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)