Dertiende oproep strategische projecten

 • 9 april 2021

De dertiende oproep voor de subsidie van strategische projecten is gelanceerd.  Een aanvraag indienen kan tot en met 16 juli 2021

Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Het project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. 

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. 

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro. 

Een aanvraag indienen

 • Het aanvraagformulier omvat een omschrijvend gedeelte. Het tweede deel van het formulier betreft een tabel voor de financieel-administratieve gegevens. 
 • Het ondertekende aanvraagformulier moet enkel digitaal ingediend worden en wordt gemaild naar strategische.projecten@vlaanderen.be tot en met 16 juli 2021. 

 • De bijlagen bij de aanvraag worden ook digitaal bezorgd. 

 • Bijkomende relevante engagementen, verklaringen, beslissingen, overeenkomsten of contracten kunnen nagezonden worden tot en met 10 september 2021. 

Voorwaarden

Strategische projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Ze hebben een impact op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande ruimtelijke visies en bieden waar mogelijk een antwoord op actuele beleidsdoelstellingen rond bijvoorbeeld ontharding, bebossing, de realisatie van natte natuur, ruimte voor water (BlueDeal), etc. Ze stimuleren de samenwerking van ruimtelijke actoren in een strategisch gebied.  

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen (zie toelichting in het aanvraagformulier): 

 • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces 

 • Voorbeeld- en signaalfunctie 

 • Integraal karakter (meerdere aspecten) 

 • Een vernieuwingsproces stimuleren 

 • De functionele verwevenheid vergroten 

 • Administratieve en institutionele complexiteit 

Opgemerkt wordt dat het aanvraagformulier bij deze oproep werd aangepast ten opzichte van de voorgaande oproepen. Zo zijn in het formulier de verschillende criteria verduidelijkt en wordt gevraagd om nadrukkelijk de relatie te leggen met de strategische krijtlijnen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en actuele beleidsaccenten. 

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)
02 553 11 71 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)