Erkenning aanvragen als koeltechnisch bedrijf

Werken aan stationaire koelinstallaties

Om in Vlaanderen werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren, moeten zowel de koeltechnici (Informatie over de erkenning als koeltechnicus) als het koeltechnisch bedrijf over een Vlaams erkenningsbewijs beschikken. 

Naar boven

Het bedrijf beschikt al over een koeltechnisch certificaat uit een ander gewest of Europees land?

Een bedrijf dat buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ (bv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) heeft behaald, wordt van rechtswege erkend. Vooraleer met deze erkenning aan de slag te kunnen in Vlaanderen, moet het bedrijf zich aanmelden.

Een bedrijf aanmelden kan via het online loket van het Departement Omgeving.

De volgende gegevens worden gevraagd:

 • Een kopie van het Europees certificaat koeltechnisch bedrijf.
 • De officiële naam van het bedrijf.
 • Het ondernemingsnummer volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen als het bedrijf hierover beschikt of het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer als het bedrijf niet over een ondernemingsnummer beschikt
 • Een algemeen telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens worden opgenomen in de lijst van erkende koeltechnische bedrijven die gepubliceerd staat op onze website.
 • Een overzicht van erkende koeltechnici die in dienst zijn, inclusief een kopie van hun Vlaamse erkenning.

De erkenning gaat in op de datum waarop al deze gegevens aan de overheid bezorgd worden. Het bedrijf ontvangt een Vlaams erkenningsbewijs en wordt opgenomen in de lijst met erkende koeltechnische bedrijven

Naar boven

Het bedrijf beschikt nog niet over een koeltechnisch certificaat?

Wanneer een bedrijf nog niet beschikt over een koeltechnisch certificaat, moet het contact opnemen met een erkende keuringsinstelling (Lijst met erkende keuringsinstellingen). De keuringsinstelling zal nagaan of het bedrijf voldoet aan de Vlaamse erkenningsvoorwaarden.

 • Specifiek voor een koeltechnisch bedrijf gelden volgende bijzondere erkenningsvoorwaarden:

  • Minstens één erkende koeltechnicus in dienst hebben.

  • Voldoende erkende koeltechnici in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen.
  • Het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende koeltechnicus.
  • Met goed gevolg gekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling waarbij de drie vorige erkenningsvoorwaarden gecontroleerd worden. De keuring gebeurt met behulp van een checklist.
 • Daarnaast zijn nog enkele algemene erkenningsvoorwaarden van toepassing:
  • In de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
  • In de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als koeltechnisch bedrijf opgeheven.

Als het bedrijf aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet, zal de keuringsinstelling een 'Europees certificaat' en een Vlaams erkenningsbewijs uitreiken. De keuringsinstelling bezorgt deze gegevens ook aan de overheid, zodat het bedrijf opgenomen kan worden in de lijst met erkende koeltechnische bedrijven.  

Naar boven

Geldigheidsduur

De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur, maar om de erkenning te kunnen behouden, moet het erkend koeltechnisch bedrijf voldoen aan een aantal verplichtingen

Naar boven