Erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen

Uiterste indieningsdatum voor de aanvraag tot erkenning of subsidiëring voor de subsidieperiode 2022-2026

De Vlaamse Regering besliste op 12 juni 2020 om de uiterste indieningsdatum voor de aanvraag tot erkenning of subsidiëring voor de subsidieperiode 2022-2026 te verschuiven naar 1 mei 2021 (zie onderaan). Dat betekent dat de verenigingen en stichtingen 3 extra maanden krijgen om hun subsidie- of erkenningsdossier op te maken.

De Vlaamse Regering heeft deze beslissing genomen rekening houdend met eventuele gevolgen van Covid-19 en de daarbij horende beperkende maatregelen op de werking van de verenigingen (uitval door ziekte, geen fysieke bijeenkomsten mogelijk die het participatief proces voor het beleidsplan verhinderen, begeleidingscommissies die uitgesteld zijn waardoor de vereniging later dan gepland feedback krijgt over haar werking).

Bond Beter Leefmilieu organiseerde in het voorjaar een eerste fase van een begeleidingstraject voor de opmaak van de meerjarenplannen. In september wordt dit traject verdergezet. Voor vragen hierover kan je terecht bij Nik Meeusen van BBL.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid:

HOOFDSTUK 4. Maatregelen inzake subsidiëring
Art. 6. In afwijking van artikel 15, §1, vierde lid, artikel 20, §1, derde lid en artikel 30, §1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen, dient voor wat betreft de subsidieperiode 2022-2026 de aanvraag tot erkenning en/of subsidiëring bij de administratie worden ingediend voor 1 mei 2021.
Art. 7. In afwijking van artikel 22, §1, eerste lid en artikel 31, §1, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen, dient voor wat betreft de subsidieperiode 2022-2026 het resultaat van het onderzoek aan de vereniging bezorgd te worden voor 1 juni 2021.
Art. 8. In afwijking van artikel 24 en artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen, dient voor wat betreft de subsidieperiode 2022-2026 de gemotiveerde beslissing aan de vereniging bezorgd te worden voor 1 oktober 2021.

Wetgevend kader

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 regelt de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen. De decretale inbedding gebeurt via het decreet van 29 april 1991 dat werd gewijzigd door het decreet van 18 december2015.

Dit kader zorgt voor:

  • Eenvoud, eenvormigheid en transparantie in de erkennings- en subsidiëringsprocedure.
  • Een drastische vermindering van administratieve lasten en interne beheerskosten.
  • Een helder kader met duidelijke resultaatsgerichte en haalbare indicatoren.

Bekijk het besluit en de decreetswijziging:

Eerste beleidsperiode 2017-2021

Op basis van een meerjarenplan of meerjarennota voor 5 jaar zijn 14 gewestelijke en 23 regionale milieu- en natuurverenigingen erkend voor de eerste beleidsperiode 2017-2021.

Vanaf 2018 rapporteren de erkende milieu- en natuurverenigingen jaarlijks als volgt:

  • Vóór 1 april: het voortgangsrapport.
  • Vóór 1 juli: de financiële verantwoording (tenzij ingediend bij de Nationale Bank).

Alle procedures over indiening en evaluatie vind je terug op deze tijdslijnen:

Startsubsidie 2019-2021

Vier milieu- en natuurverenigingen ontvangen eenmalig de startsubsidie  voor de periode 2019 tot en met 2021. De startsubsidie is bedoeld om nieuwe initiatieven door te laten groeien naar een stabiele werking als gewestelijke thematische vereniging. De subsidiëring gebeurt op basis van een plan van aanpak dat de verdere uitbouw van de vereniging beschrijft. Doordat de startsubsidie niet gekoppeld is aan een erkenning moeten deze verenigingen in 2021 een erkennings- en subsidiëringsdossier indienen voor de subsidiëringsperiode 2022-2026. Vanaf 2020 dienen deze verenigingen jaarlijks ook een rapportering in volgens bovenstaande data.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij