Handhavingsbeleid

Omgevingshandhavingsprogramma

Het Departement Omgeving (afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning) is gestart met de opmaak van het eerste Omgevingshandhavingsprogramma. Dat programma legt de strategische en operationele beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van het Vlaamse omgevingshandhavingsbeleid voor de volgende 5 jaar vast en bevat een bundeling van de vijfjaarlijkse individuele handhavingsprioriteiten van de handhavingsinstanties. Het programma zal de bestaande RO- en milieuhandhavingsprogramma's uit 2015 en 2016 vervangen.

De actoren in het omgevingshandhavingsveld worden bij de opmaak van het programma betrokken.

Wijziging timing en traject: bevraging wordt pas 1 april 2021 uitgestuurd

De opdracht voor de Vlaamse regering tot opmaak van een Omgevingshandhavingsprogramma en de daarbij te volgen procedure is vastgelegd in het decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving (B.S. 23 maart 2021).

De oorspronkelijk voorziene datum van inwerkingtreding op 1 februari 2021 werd bij amendement gewijzigd naar 1 april 2021. Die wijziging heeft gevolgen voor de timing en het traject. Bij het lezen en bekijken van de presentaties van de infomomenten moet rekening worden gehouden met het volgende:

Gevolgen voor de bevraging

De bevraging wordt uitgestuurd op 1 april 2021. De termijn van 1 maand voor het invullen van de bevraging blijft behouden. De deadline wordt zo verschoven naar 30 april 2021. Qua inhoud wordt er niets gewijzigd.

Gevolgen voor het traject

De verschillende fases in het traject worden behouden maar de timing wordt opgeschoven. Meer concrete informatie mag u in juni verwachten.

Infomomenten

Infomoment 4/2/2021: bevraging vijfjaarlijkse individuele handhavingsprioriteiten handhavingsinstanties

Infomoment 15/12/2020 : opmaak omgevingshandhavingsprogramma 

Gewestelijke omgevingsinspectie en beboeting

Omgevingshandhavingsplan

Het Omgevingshandhavingsplan 2021 geeft een overzicht van de werking, plannen en acties van zowel de omgevingsinspectie als de bestuurlijke sanctionering en advisering

Het Omgevingshandhavingsplan 2020 biedt een overzicht van de werking, plannen en acties van zowel de omgevingsinspectie àls de bestuurlijke sanctionering en advisering. 

Geïnspireerd door de omgevingsgedachte zette het  omgevingsinspectieplan 2019 een belangrijke stap in de afstemming tussen de handhavingsinitiatieven voor inspectie milieu, ruimte en erfgoed. 

Omgevingshandhavingsrapport

In navolging van het Omgevingshandhavingsplan 2020,  wordt in het Omgevingshandhavingsrapport 2019 gerapporteerd over zowel de plannen en acties van de omgevingsinspectie als over cijfers van de bestuurlijke beboeting en advisering.

Wenst u een rapport met cijfers van de voorbije jaren in het domein milieu, ruimtelijke ordening of onroerend erfgoed, dan kan u deze steeds opvragen via handhaving.omgeving@vlaanderen.be

Handhavingsrapporten

De jaarlijkse milieuhandhavingsrapporten en handhavingsrapporten ruimtelijke ordening 2009 t.e.m. 2019, opgemaakt door de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, kunnen eraadpleegd worden op website van Publicaties Vlaanderen.