Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER (19 april t.e.m. 17 juni 2022)

Wat is de Vlaamse PAS?

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.  

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:  

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen. 

 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.

 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.

 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.

 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.  

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen. 

Meer over stikstof en stikstofbeleid

Waarom een openbaar onderzoek van het plan-MER en passende beoordeling?

Tijdens het openbaar onderzoek en de grensoverschrijdende adviesvraag kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) inspreken op het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER.

De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER door team Mer en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse Regering. 

Raadpleeg het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER 

Vanaf 19 april 2022 kan u het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER digitaal raadplegen:

 • Op de website van het Departement Omgeving 
 • Bij uw gemeente
 • Bij het Departement Omgeving na afspraak via 02/553 75 86  of SIDO.omgeving@vlaanderen.be
  Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie i.k.v. Openbaar onderzoek plan-MER-PAS
  Koning Albert II-laan 20 bus 8 
  1000 Brussel

Documenten

pdf bestandProgrammatische aanpak stikstof – 19 april 2022 (10.97 MB)

pdf bestandMER PAS - volume 1: milieueffectrapport (16.74 MB)

pdf bestandMER PAS - volume 2: passende beoordeling (11.35 MB)

pdf bestandMER PAS - volume 3: niet-technische samenvatting (1.25 MB)

Hoe een inspraakreactie indienen?

Als burger kan u een inspraakreactie indienen bij uw gemeente of grensoverschrijdende instantie tot en met 17  juni 2022. De gemeente / grensoverschrijdende instantie zal zelf nog communiceren over de kanalen die u hiervoor kan gebruiken. Na het openbaar onderzoek bezorgt de gemeente alle inspraakreacties aan het Departement Omgeving.  

Informatie voor lokale overheden

Infosessie

Op dinsdag 10 mei 2022 organiseerde het Departement Omgeving een digitale infosessie over het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER voor lokale overheden

Filmpje met samenvatting van de PAS

 

Waarom de procedure van plan-MER en passende beoordeling?

De passende beoordeling gaat na of de PAS significante effecten kan hebben op de natuurlijke kenmerken van de beschermingszones, en of het halen van de instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden niet in het gedrang komt. 
De PAS vormt namelijk een kader voor het verlenen van vergunningen die een impact kunnen hebben op de stikstofemissie of -depositie. Door de randvoorwaarde die werd gesteld aan de PAS (continuïteit van de vergunningverlening) kunnen negatieve effecten niet bij voorbaat uitgesloten worden.

De bepalingen rond stikstofemissie in de PAS bestrijken het hele geografische grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is ook geen kleine wijziging van een bestaand plan of programma. Daarom is de opmaak van een plan-MER voor de PAS verplicht. 

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

Na het openbaar onderzoek worden de opmerkingen van het publiek en de adviesinstanties verwerkt. Dat kan leiden tot aanpassingen of aanvullingen van het plan-MER en de PAS.

De definitieve plan-MER moet voor goedkeuring ingediend worden bij het team Mer. 
Nadat het team Mer het plan-MER heeft goedgekeurd, kan de Vlaamse Regering de PAS definitief vaststellen en houdt daarbij rekening met de conclusies uit het plan-MER. 

Contacteer ons

Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie (SIDO)