Over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

'Vlaanderen open en stedelijk'

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.

Het structuurplan stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.

Stedelijke gebieden

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen selecteert 57 stedelijke gebieden waar een stedelijk beleid gevoerd moet worden. Voor 13 van deze stedelijke gebieden (de zgn. centrumsteden) is dit de bevoegdheid van het Gewest. Voor de overige (de zgn. kleinstedelijke gebieden) zijn de provincies bevoegd.
Meer over de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden.

Buitengebied

Het beleid voor het buitengebied is gericht op het vrijwaren van de open ruimte voor landbouw, natuur en bos. Wonen en werken wordt geconcentreerd in de kernen.
Meer over de planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos en de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS).

Economie

Meer over de planningsprocessen voor economische activiteiten.

Meer over de planningsprocessen rond het Economisch Netwerk Albertkanaal

Lijninfrastructuur 

Meer  over de planningsprocessen voor mobiliteit en infrastructuur.

 

Meer informatie