Overlast door milieuhinder? Wat te doen?

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder? Probeer dan eerst met de vermoedelijke veroorzaker tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot een goed resultaat? Lees hieronder hoe het verder moet.

Je ondervindt hinder van:

Hinder veroorzaakt door buren

 1. Praat en ga in dialoog
  Soms is de hinder gebaseerd op onwetendheid of op misverstanden.
 2. Schakel een bemiddelaar in
  Als de dialoog niets oplevert, dan kan je een bemiddelaar inschakelen. Dit is meestal gratis. Contacteer hiervoor de milieudienst van je gemeente.
 3. Meld deze klacht officieel
  Lukken deze eerste twee stappen niet? Dan kan je formele actie ondernemen door je klacht officieel te melden. De meeste gemeenten hebben hiervoor een centraal meldpunt dat je telefonisch of per mail kan bereiken.
 4. Schakel het vredegerecht in
  Als laatste stap kan je het gerecht inschakelen om een uitspraak te doen over het probleem. Richt je daarvoor tot het vredegerecht. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een proces. Het probleem kan mogelijk ook worden opgelost via een verzoeningsprocedure. 
 5. Schakel de burgerlijke rechtbank in
  Als alle voorgaande stappen niets hebben opgeleverd, kan je je eventueel nog wenden tot de burgerlijke rechtbank.

terug naar het begin van de pagina

Hinder veroorzaakt door bedrijfsgebonden activiteiten

 1. Praat en ga in dialoog
  Breng het aanspreekpunt van het bedrijf of de winkel of het café ... op de hoogte van je probleem en probeer in onderling overleg tot een oplossing te komen.  
 2. Contacteer de milieudienst
  Leidt dit niet tot een oplossing, neem  dan contact op met de milieudienst van de gemeente waar het bedrijf zich bevindt. De gemeente kan je helpen met vragen over de vergunningen waarover het bedrijf beschikt, de milieuvoorwaarden waaraan het moet voldoen en welke instantie controles kan uitvoeren. 
  Ben je zeker dat het een bedrijf is met een milieuvergunning klasse 1? Contacteer dan de milieutoezichthouders van de afdeling Handhaving

terug naar het begin van de pagina

Andere vormen van hinder

Sommige vormen van milieuhinder worden niet veroorzaakt door je buren of door een bedrijf. Hieronder vind je een aantal voorbeelden met vermelding van de instantie waar je terecht kunt om de hinder te melden. Is de oorzaak van je klacht niet opgenomen in dit overzicht? Contacteer dan de milieudienst van de gemeente voor meer informatie. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 

Geluidsoverlast door een muziekactiviteit in openlucht of tent

Contacteer de milieudienst van de gemeente. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 

 • Verbranden van (huishoudelijk) afval  

Contacteer de milieudienst van de gemeente. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 
 

 • Waterverontreiniging door een lekkende stookolietank van particulieren

Contacteer de milieudienst van de gemeente. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 
 

 • Onregelmatige afbraak van asbesthoudende materialen

Contacteer de milieudienst van de gemeente. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 

Meer informatie over asbest en hoe ermee om te gaan, vind je terug op de website van de Vlaamse Afvalstoffen maatschappij (OVAM).
 

 • (Historische) bodemverontreiniging

Contacteer de Vlaamse Afvalstoffen maatschappij (OVAM).
 

 • Mestproblematiek (bv. uitrijden van mest in een niet toegestane periode)

Contacteer de milieudienst van de gemeente of de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij.
 

 • Pesticiden

Contacteer de dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
 

 • Overtredingen in bossen en natuurgebieden

Contacteer het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
 

terug naar het begin van de pagina

Contacteer ons

Departement Omgeving
02 553 80 11

Dringende melding van milieuhinder?

Neem bij dringende  klachten over milieuhinder contact op met:

 • tijdens de kantooruren:
  Het centrale meldpunt voor milieuklachten van je gemeente - dit is meestal de milieudienst.
 • na de kantooruren:
  De lokale politie.