Periodieke lekdichtheidscontroles voor koelinstallaties

De lekkagecontrole van koelinstallaties met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen moet uitgevoerd worden door een erkende koeltechnicus

Voor koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van 5 ton CO2-equivalent of meer aan gefluoreerde broeikasgassen ligt de minimale frequentie voor de lekkagecontroles als volgt vast:

nominale koelmiddelinhoud:

≥ 5 ton en < 50 ton CO2-equivalent*

≥ 50 ton en < 500 ton CO2-equivalent

≥ 500 ton CO2-equivalent

frequentie:

jaarlijks**

zesmaandelijks**

driemaandelijks**

* tot en met 31/12/2016 moeten koelinstallaties die minder dan 3 kg (of indien hermetisch afgesloten minder dan 6 kg) maar 5 ton CO2-equivalent of meer aan gefluoreerde gassen bevatten niet op lekken gecontroleerd worden

** indien de installatie voorzien is van een lekkagedetectiesysteem mag de frequentie gehalveerd worden

 

Een koelinstallatie met 500 ton CO2-equivalent of meer aan gefluoreerde broeikasgassen moet voorzien zijn van een lekkagedetectiesysteem. Het lekkagedetectiesysteem moet ten minste jaarlijks gecontroleerd worden.

Hermetisch afgesloten apparatuur met minder dan 10 ton CO2-equivalent aan gefluoreerde broeikasgassen zijn vrijgesteld van lekkagecontroles mits de apparatuur als hermetisch afgesloten is geëtiketteerd.

Voor koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van 3 kg of meer aan ozonlaagafbrekende stoffen ligt de minimale frequentie voor de lekkagecontroles als volgt vast:

nominale koelmiddelinhoud:

≥ 3 kg en < 30 kg

≥ 30 kg en < 300 kg

≥ 300 kg

frequentie:

jaarlijks

zesmaandelijks

driemaandelijks

Deze verplichting geldt niet voor hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg ozonlaagafbrekende stoffen bevatten.