Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Stroom afkomstig van bijv. zonnepanelen of windmolens die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Voor het gebruik van het net betalen consumenten die zelf hun stroom opwekken een prosumententarief. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom voortaan zelf opslaan en verbruiken als ze die nodig hebben. De premie kan aangevraagd worden tot eind 2021.

We raden u aan om de premie-aanvraag zeker binnen de termijn van 3 maanden na de laatste factuurdatum in te dienen. Anders zal uw premie-aanvraag niet worden goedgekeurd. U kan de premie-aanvraag indienen ook als u nog niet over alle nodige bewijzen zou beschikken. Ontbrekende bewijzen kunnen later nog toegevoegd worden aan het premiedossier. Sommige bewijzen moeten aangevraagd worden bij externe organisaties (o.a. het attest van Fluvius). Het kan enige tijd duren vooraleer u dit bewijs ontvangt dus vraag dit bewijs zeker tijdig aan. De premie zal pas uitbetaald worden eens het dossier volledig en goedgekeurd is.

 

 

Wie kan er een premie aanvragen?

De premie voor een  thuisbatterij ("installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit" ) geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een premie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De installatie moet ten laatste in 2021 geplaatst zijn en u moet de premie ten laatste in 2021 aanvragen.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de factuurdatum of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten. U kan de aanvraag van de premie reeds starten als u nog niet alle nodige documenten of bewijsstukken in uw bezit heeft. De ontbrekende documenten of bewijsstukken Kan u later nog toevoegen. De premie kan wel pas uitbetaald worden als aan alle gevraagde voorwaarden is voldaan.
 • Het batterijsysteem moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in het Vlaamse Gewest
 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur.
 • Het batterijsysteem is geen loodbatterij met waternavulmogelijkheid, want dit type van batterijen komt niet in aanmerking voor een premie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. 
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie (bv. een PV-installatie (fotovoltaïsche zonnepanelen), een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of van een PV-installatie met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
  LET OP: als u op dit moment nog niet over een digitale meter beschikt en in het kader van deze premie-aanvraag een digitale meter op aanvraag laat plaatsen, dan kan er enige tijd overgaan tussen de aanvraag en de effectieve plaatsing. Hou hiermee rekening om tijdig de premie aan te vragen (maximaal tot 3 maanden na factuurdatum). 
  Een digitale meter kunt u online aanvragen.
 • Het nettarief waarmee de distributienettarieven worden aangerekend, mag niet afgerekend worden via het ‘prosumententarief’. In het nieuwe nettarief worden de distributienetkosten berekend op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. De andere onderdelen van je elektriciteitsfactuur blijven dus wel nog terugdraaien.
  Meer info hierover vindt u op de website van Fluvius.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen (Algemeen reglement op elektrische installaties - huishoudelijke installaties). Op het keuringsbewijs staan: het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. Aanmelden kan op de website van Fluvius.
 • Het systeem mag ten allen tijde nooit meer dan 60% van het omvormervermogen in het net injecteren. Er wordt een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur.
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.
 •  

Bekijk het besluit met de gedetailleerde voorwaarden

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De premie bedraagt 250 € per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem ("stationaire installatie voor elektrochemische opslag"). 
 • De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten. 
 • Als het om een aankoop gaat, komen de volgende kosten in aanmerking:
  • de aankoopprijs van  het batterijsysteem, inclusief btw
  • de installatie- en plaatsingskosten van  het batterijsysteem;
  • de kostprijs van de omvormer. In het geval van een geïntegreerde omvormer voor zowel een productie-installatie op basis van zonne-energie en als een  batterijsysteem, wordt 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht.
 • In het geval van leasing zijn de investeringskosten de totale leasingkosten gemaakt tijdens de eerste tien jaar van het leasecontract.
 • Als u nog niet over een digitale meter beschikt en een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kan u de kosten van de plaatsing en de indienststelling in rekening brengen, inclusief de meterkast indien nodig, en inclusief de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties. Het bedrag van de premie kan dan worden verhoogd met maximaal 300 euro.

Welke documenten heb ik nodig om de premie aan te vragen?

Volgende documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van de factuur (te bekomen bij de installateur van het batterijsysteem)
 • een verklaring op eer waarin de elektrotechnische installateur verklaart om welke type van batterij het gaat, wat de werkelijke capaciteit ervan is, of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is en of er een injectielimiet conform het premiebesluit werd ingesteld. (de verklaring op eer moet u laten invullen door de installateur van het batterijsysteem).
  docx bestandsjabloon verklaring op eer installateur thuisbatterij (67 kB)
 • een keuringsbewijs waarin het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen(uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting zijn opgenomen. (te bekomen via de keurder of het keuringsorgaan van het batterijsysteem).
 • een attest van Fluvius (te bekomen via de netbeheerder Fluvius dat bewijst: 
  • dat uw batterijsysteem is aangemeld bij de netbeheerder
  • dat u over een digitale meter beschikt
  • dat u bent overgestapt op het nieuwe nettarief voor prosumenten
  • indien van toepassing, een goedgekeurde offerte van de netbeheerder voor de plaatsing van een digitale meter 

 

Toelichting gebruikte terminologie

Contacteer ons

Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie (EKG)

Premie aanvragen