Projectoproep ‘Samen verbeelden we de ruimte!’

Met de projectoproep ‘Samen verbeelden we de ruimte!’ wil het Departement Omgeving projecten ondersteunen die Vlaamse burgers sensibiliseren over en betrekken bij ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen.

Op 26 augustus 2021 organiseerde het Departement Omgeving een online infomoment over deze projectoproep.

pdf bestandBekijk de presentatie 'Samen verbeelden we de ruimte!' (infomoment op 26/08/2021) (2.02 MB)

 

Projectoproep

Doelstellingen

De gesubsidieerde projecten hebben als doelstellingen:

 • het verhogen van de betrokkenheid van Vlaamse burgers bij de manier waarop we in Vlaanderen de beschikbare ruimte gebruiken;
 • het vergroten van het draagvlak  bij Vlaamse burgers voor duurzaam ruimtegebruik, gebaseerd op principes zoals voorgesteld  in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van 18 juli 2018;
 • het verwerven van inzichten m.b.t. draagvlakversterking voor en/of educatie over duurzaam ruimtegebruik. 

De projecten richten zich naar de brede bevolking, jong en/of oud, met extra aandacht voor zij die minder gevoelig zijn voor ruimtelijke uitdagingen. Wat jongeren betreft komen projecten in schoolse en buitenschoolse context in aanmerking.
 

Wie kan een project indienen?

De projectoproep richt zich tot:

 • verenigingen; 
 • universiteiten en hogescholen;
 • onderwijskoepels en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;
 • provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
   

Welke projecten komen in aanmerking?

We subsidiëren projecten met een maximale looptijd van 3 jaar die starten in het voorjaar van 2022 (januari tot en met juni).

De gesubsidieerde projecten zetten informatie, sensibilisering, educatie en/of andere vormen van maatschappelijke interactie in om Vlaamse burgers nauwer te betrekken bij de manier waarop we in Vlaanderen de beschikbare ruimte gebruiken. We beogen projecten die daarbij actieve werkvormen met het beoogde doelpubliek inzetten. De projecten nodigen Vlaamse burgers uit om de ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen vanuit verschillende rollen, belangen en afwegingen te bekijken. Door de projecten gaan burgers in dialoog en vormen zich een beeld over de manier waarop we (in de toekomst) in Vlaanderen (beter) aan verschillende ruimtebehoeften kunnen voldoen.
Binnen de projecten komen de verschillende aspecten van duurzaam ruimtegebruik, zoals voorgesteld door de Vlaamse Regering, zoveel als mogelijk geïntegreerd aan bod.

We zijn op zoek naar projecten die daarenboven inzichten verwerven over draagvlakversterking en/of educatie m.b.t. duurzaam ruimtegebruik en kansen en/of noden daaromtrent in kaart brengen. De subsidies kunnen daarom bijvoorbeeld worden aangewend voor het ontwikkelen van en experimenteren met tools, methodieken, leertrajecten... waarbij wordt onderzocht in welke mate en op welke manier deze bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid of het draagvlak bij het doelpubliek. We vinden het belangrijk dat resultaten en leerpunten breed worden gedeeld binnen relevante professionele netwerken.
Om de diverse expertises (zoals kennis van het doelpubliek, inzicht in de ruimtelijke uitdagingen, onderzoekscompetenties…) te bundelen, juichen we een interdisciplinaire aanpak bij het opzetten van projecten toe. Kruisbestuiving tussen enerzijds kennis over de ruimtelijke uitdagingen en anderzijds ervaring met innovatieve manieren om burgers in brede zin of een specifiek doelpubliek te betrekken zouden immers een echte meerwaarde betekenen voor de maatschappelijke dialoog rond ruimtegebruik in Vlaanderen.
 

Subsidiebedrag

Elk geselecteerd project kan rekenen op een financiële ondersteuning tussen 50.000 euro en 150.000 euro (afhankelijk van de ingediende projectbegroting en beschikbare middelen).
We subsidiëren maximaal 75% van de totale projectkosten

Hoe en wanneer een project indienen?

Beoordelingscriteria

De projecten worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

 • de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van de projectoproep;
 • de mate waarin het project meerdere aspecten van en/of standpunten over duurzaam ruimtegebruik geïntegreerd aan bod laat komen;
 • de mate waarin het project haar bijdrage aan de doelstelling van de projectoproep evalueert;
 • de mate waarin de resultaten en leerpunten van het project breed worden gedeeld; 
 • de ingeschatte grootte van het bereikt publiek;
 • de mate waarin het project aandacht heeft voor een gepaste benadering van het doelpubliek en het doelpubliek op een actieve manier betrekt;
 • de mate waarin het project tot stand komt vanuit een interdisciplinaire aanpak.

Achtergrondinfo

‘Meer doen met minder ruimte’

In 2018 keurde de Vlaamse Regering haar strategische visie voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie zet een vernieuwde filosofie en aanpak voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen uit. Want net als alle andere grondstoffen op deze planeet, is ook onze leefruimte eindig. ‘Meer doen met minder ruimte!’ is daarom het motto. Dat doen we door harde functies zoals wonen, werken en recreatie vaker te combineren of verweven op één locatie. Ook door intensivering kunnen we ons ruimtebeslag beter laten renderen. Gebouwen en terreinen hergebruiken of tijdelijk gebruiken helpt eveneens om meer te doen met minder ruimte. 
Efficiënter ruimtegebruik betekent niet dat we onze steden en dorpen helemaal volbouwen. Parken, tuinen, (speel)bossen en vijvers zijn belangrijk om te ontspannen en gezond te leven en hebben een rol in de strijd tegen klimaatverandering. Groene ruimtes en waterlichamen houden bovendien regenwater vast, brengen verkoeling en zuiveren de lucht. 
Open ruimte moeten we vrijwaren. We hebben ze nodig om regenwater op te vangen, om gewassen te verbouwen en om biodiversiteit te verzekeren; om onze landschappen te kunnen bewaren en te ontspannen in het groen.
Bovendien moeten we internationaal uitstekend bereikbaar blijven om Vlaanderen competitief te houden. Een internationaal gerenommeerde luchthaven, performante zeehavens, een vertakt waterwegennet en een snel en grensoverschrijdend spoorwegnetwerk en wegennet dragen eraan bij dat Vlaanderen in de toekomst logistiek sterker staat dan ooit. 

De Kadertekst ‘Naar een duurzaam ruimtegebruik’  verduidelijkt wat duurzaam ruimtegebruik precies inhoudt en hoe dit in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vertaald wordt in een aantal basisprincipes:

 • Minder ruimte verspillen/ruimte verstandiger gebruiken
 • Open ruimte upgraden: van overschot naar kernwaarde
 • Een sterk net van groenblauwe aders weven
 • Voor iedereen een goede woonplek voorzien
 • Wonen en werken koppelen aan knooppunten en voorzieningen 
 • Een stevige ruggengraat uitbouwen binnen de Europese economische ruimte

Vlaamse burgers betrekken

Hoe we wonen, werken, ons verplaatsen en ontspannen heeft impact op de ruimte waarin we leven. Omgekeerd structureert de ruimte onze manier van leven en beïnvloedt die onze levenskwaliteit. Het is dan ook belangrijk dat burgers de ruimtelijke uitdagingen begrijpen en betrokken worden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De huidige gezondheidscrisis als momentum

De huidige gezondheidscrisis zette het afgelopen jaar een aantal maatschappelijke noden op scherp. Maar deze crisis kan ook in positieve zin een nieuwe maatstaf voor de toekomst zijn. De Vlaming herontdekte massaal de natuur dichtbij huis. Nooit werden de soms schaarse groene plekken intensiever gebruikt voor recreatie dan tijdens de afgelopen lockdownperiodes. De Vlaming herontdekte ook zijn eigen buurt. Daarbij kwam de behoefte aan speelruimte, ontmoeting en nabijheid, infrastructuur voor zachte mobiliteit en lokale voorzieningen naar boven. Verder steeg in de loop van 2020 ook de vraag naar woningen met tuin en appartementen met groot terras. Voortbouwend op die dynamiek willen we de maatschappelijke dialoog rond ruimtegebruik in Vlaanderen stimuleren.
 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)