Register onbebouwde percelen - subsidies

Gemeenten kunnen voor de opmaak van het register onbebouwde percelen een tegemoetkoming bekomen.

De omvang van de subsidiebedragen voor registers opgemaakt volgens het 'nieuwe' mechanisme werd vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009. 

1) Subsidies voor opmaak inventaris

Voor de opmaak van de eerste inventaris; conform de bepalingen van dit besluit bedraagt: 
- de algemene tegemoetkoming: 2500€
- de bijkomende vergoeding per geïnventariseerd perceel: 0,5€

Voor de jaarlijkse actualisatie van de inventaris:

- de algemene tegemoetkoming: 100€
- de bijkomende tegemoetkoming per geïnventariseerd perceel: 0,5€

 

2) Subsidies voor opmaak bijkomende module

Voor de opmaak van de bijkomende module; conform de bepalingen van dit besluit bedraagt:

- de algemene tegemoetkoming: 1250€
- de bijkomende vergoeding per geïnventariseerde onbebouwde bouwgrond of kavel van een Vlaamse semipublieke rechtspersoon: 0,25€
-  de bijkomende vergoeding per geïnventariseerde onbebouwde bouwgrond of kavel van een Vlaams bestuur, met opgave van de aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere karakteristieken in de zin van artikel 3.2.1, 1°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid: 0,50€

Voor de jaarlijkse actualisatie van de bijkomende module wordt, op basis van de bijwerkingen op 31 december; conform de bepalingen van dit besluit bedraagt:

- de algemene tegemoetkoming: 100€
- de bijkomende vergoeding per geïnventariseerde onbebouwde bouwgrond of kavel van een Vlaamse semipublieke rechtspersoon: 0,25€
-  de bijkomende vergoeding per geïnventariseerde onbebouwde bouwgrond of kavel van een Vlaams bestuur, met opgave van de aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere karakteristieken in de zin van artikel 3.2.1, 1°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid: 0,50€

Gemeenten die de inventaris bijwerken conform de nieuwe technische richtlijnen, hebben recht op de vergoeding voor de jaarlijkse bijwerking. Gemeenten kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de vergoeding voor een eerste inventaris en eerste bijkomende module. Volgens artikel 11 van het besluit van 10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen hebben gemeenten die hun inventaris bijwerken conform de nieuwe technische richtlijnen enkel recht op de vergoeding voor de jaarlijkse bijwerking. Deze achterliggende reden is duidelijk terug te vinden in de nota aan de Vlaamse Regering van 14 december 2007 horend bij voormeld besluit: de informatie die gemeenten al aanleverden op basis van [de oude] technische richtlijnen worden omgezet naar de structuren van de nieuwe applicatie. Gemeenten recuperen dus hun voorheen aangeleverde informatie. Hun taak bestaat erin om deze informatie na te kijken met andere woorden het register te actualiseren. Derhalve kunnen zij dan ook enkel aanspraak maken op een vergoeding voor de jaarlijkse bijwerking.

Het aanvragen van subsidies dient via het specifieke subsidieformulier te gebeuren.

De subsidie kan elk jaar aangevraagd worden.

Contacteer ons

Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)