Retributies erkenningen

Erkenningenretributies

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten retributies die van toepassing kunnen zijn:

  • een eenmalige retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag,
  • een jaarlijkse retributie voor het toezicht op uw erkenning.

Eenmalige retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag

De eenmalige retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag betaalt u bij het indienen van de erkenningsaanvraag. 

Overzicht bedragen

In onderstaande tabel kunt u nagaan of u een eenmalige retributie moet betalen voor het behandelen van de erkenningsaanvraag, het bedrag en de vereiste betalingsmededeling. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De nieuwe bedragen worden in de maand november van het voorafgaande jaar op deze pagina gepubliceerd.

Erkenning

Bedrag 2022

Mededeling

Milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie

€ 606

OMG-A-MDB + voor- en achternaam

Milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

€ 606

OMG-A-MDGT + voor- en achternaam

Milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

€ 606

OMG-A-MDH + voor- en achternaam

MER-deskundige

voor een eerste discipline

€ 606

OMG-A-MER + voor- en achternaam

per bijkomende discipline

€ 152

MER-coördinator

niet erkend als MER-deskundige

€ 606

OMG-A-MERCO + voor- en achternaam

erkend als MER-deskundige

€ 152

VR-deskundige

€ 606

OMG-A-VR + voor- en achternaam

Milieucoördinator

€ 303

OMG-A-MC + voor- en achternaam

Bodemsaneringsdeskundige type 1

€ 303

OVAM-A-BSD + naam bedrijf

Bodemsaneringsdeskundige type 2

€ 606

OVAM-A-BSD + naam bedrijf

Bedrijf brandbeveiligingsapparatuur

€ 606

OMG-A-BBB + naam bedrijf

Boorbedrijf

voor een eerste discipline

€ 606

VMM-A-BB + naam bedrijf

per bijkomende discipline

€ 152

Bijkomende info voor MER-deskundigen, MER-coördinatoren en milieudeskundigen

MER-deskundigen

Bij de uitbreiding van een bepaalde discipline met bijkomende deeldomeinen, moet u geen bijkomende retributie betalen.  U moet ook geen eenmalige retributie betalen voor de behandeling van de aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline 'Geluid en trillingen'. Wanneer u reeds erkend bent als MER-coördinator, hebt u bovendien recht op een verlaagde eenmalige retributie bij een aanvraag tot erkenning als MER-deskundige.

MER-coördinator

Wanneer u reeds erkend bent als MER-deskundige, hebt u recht op een verlaagde eenmalige retributie bij een aanvraag tot erkenning als MER-coördinator. 

Milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen en milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

U moet geen retributie betalen bij een uitbreiding van een erkenning in dezelfde discipline als waarvoor u erkend bent. 

Rekeningnummer waarop u de eenmalige retributie voor behandeling van uw aanvraag moet storten

De eenmalige retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag kunt u storten op: 

BE40 3751 1110 2263
DOMG ontvangsten algemeen
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
IBAN: BE40 3751 1110 2263
BIC: BBRUBEBB

De betalingsmededeling en het bedrag worden ingevuld volgens bovenstaande tabel. Voor de betaling van de retributie kan geen factuur worden afgeleverd. 

Naar boven

Jaarlijkse retributie voor het toezicht op uw erkenning

Als erkend persoon op basis van het VLAREL, moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

Factuur

Wie erkend is, krijgt elk jaar automatisch in januari een factuur met de post (brief met overschrijvingsformulier). Er worden geen facturen per sms of per e-mail verstuurd.

Als erkende natuurlijke persoon (technicus, deskundige, …) krijgt u de factuur toegestuurd op uw naam en op uw officiële thuisadres.

  • Er worden voor erkenningen op naam van een natuurlijke persoon (bv. technicus gasvormige brandstof, koeltechnicus, milieucoördinator,...) geen facturen gemaakt op naam of adres van werkgever of firma.
  • Betaalt uw werkgever de jaarlijkse retributie? Bezorg de factuur dan meteen aan uw werkgever en maak indien nodig verdere afspraken met uw werkgever.

Hebt u geen factuur gekregen of bent u de factuur kwijt? Stuur een e-mail naar erkenningen.omgeving@vlaanderen.be met vermelding van naam, over welke erkenning het gaat en uw erkenningsnummer.

Overschrijving

Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling. De jaarlijkse retributie moet voor 10 april 2022 betaald worden.

Procedure als retributie niet op tijd betaald wordt

Als u de jaarlijkse retributie niet op tijd hebt betaald, krijgt u eerst herinneringen per post, daarna volgt een ingebrekestelling. Bij het uitblijven van een betaling na ingebrekestelling, wordt uw erkenning geschorst. Als de jaarlijkse retributie 30 dagen na het begin van de schorsing niet betaald is, vervalt de erkenning.

Wie moet de jaarlijkse retributie betalen?

Wie erkend is, krijgt elk jaar automatisch in januari een factuur.

  • Wie de erkenning in 2021 heeft verkregen, krijgt in januari 2022 voor het eerst een factuur voor de jaarlijkse retributie.
  • Ook als een erkenning (tijdelijk) niet gebruikt wordt, moet de jaarlijkse retributie betaald worden en krijgt u dus een factuur.
  • Wie de erkenning stopzet, ontvangt vanaf het volgende kalenderjaar geen factuur meer voor de jaarlijkse retributie.

Wie in het verleden een 5-jaarlijkse retributie voor het toezicht op de erkenning heeft betaald, wordt nog vrijgesteld van de jaarlijkse retributie. Wie de 5-jaarlijkse retributie betaalde in 2017, krijgt een factuur voor de jaarlijkse retributie vanaf 2022. Zie hieronder in de tabel voor een overzicht.

5-jaarlijkse retributie betaald in 2016?

U krijgt een factuur voor de jaarlijkse retributie sinds 2021.

5-jaarlijkse retributie betaald in 2017?

U krijgt een factuur voor de jaarlijkse retributie vanaf 2022.

5-jaarlijkse retributie betaald in 2018?

U krijgt een factuur voor de jaarlijkse retributie vanaf 2023.

5-jaarlijkse retributie betaald in 2019?

U krijgt een factuur voor de jaarlijkse retributie vanaf 2024.

Wie in 2018 of 2019 nog een 5-jaarlijkse retributie betaald heeft, is dus nog vrijgesteld van de jaarlijkse retributie. Dit is bijvoorbeeld het geval als u als technicus in 2019 nog hebt deelgenomen aan een opleiding, bijscholing of (actualisatie-)examen of een Vlaamse erkenning hebt verkregen op basis van een Europees F-gassen certificaat.

Overzicht 

In onderstaande tabel kunt u nagaan of u een jaarlijkse retributie moet betalen. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Opleidingsentra en technici voor klimaatregelingsystemen in motorvoertuigen moeten geen jaarlijkse retributie betalen. In bepaalde gevallen hebt u ook recht op een verlaagde jaarlijkse retributie. 

Erkenning

Bedrag 2022

Milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie

€ 121

Milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

€ 121

Milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

€ 121

MER-deskundige

voor een eerste discipline

€ 121

per bijkomende discipline

€ 30

MER-coördinator

indien niet erkend als MER-deskundige

€ 121

indien erkend als MER-deskundige

€ 30

VR-deskundige

€ 121

Milieucoördinator

€ 61

Milieuverificateur decretale milieuaudit

€ 61

Bodemsaneringsdeskundige

type 1

€ 61

type 2

€ 121

Bedrijf brandbeveiligingsapparatuur

€ 121

Boorbedrijf

voor een eerste discipline

€ 121

per bijkomende discipline

€ 30

Koeltechnische bedrijf

€ 121

Airco-energiedeskundige

€ 30

Technicus vloeibare brandstof

€ 30

Technicus gasvormige brandstof

€ 30

Technicus verwarmingsaudit

€ 30

Technicus stookolietanks

€ 30

koeltechnicus

€ 30

Technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

€ 30

Technicus voor elektrische schakelinrichtingen

€ 30

Technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat

€ 30

Laboratorium in de discipline bodem, deeldomeinen bodembescherming of bemesting: per geregistreerd monsternemer per deeldomein

 

€ 61

Laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M6

€  121

De nieuwe bedragen worden in de maand november van het voorafgaande jaar op deze pagina gepubliceerd.

Naar boven

Stopzetting van de erkenning

Als u beslist geen erkenningsplichtige activiteiten meer uit te oefenen en de erkenning wenst stop te zetten, moet u dit melden aan de bevoegde afdeling. 

  • Bodemsaneringsdeskundigen melden de stopzetting aan de OVAM.
  • Boorbedrijven aan de VMM.  
  • Laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bemesting, en in de discipline mest aan de VLM.

Andere personen (bv. erkend technicus, milieucoördinator, ...) die erkend zijn op basis van het VLAREL, melden de stopzetting aan het departement Omgeving

De erkenning vervalt op de dag dat de stopzetting van het gebruik werd meegedeeld. Vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin u de stopzetting gemeld hebt, ontvangt u geen factuur meer.

 

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)