Structuurvisie diepe ondergrond

Het decreet betreffende de diepe ondergrond werd eind 2016 uitgebreid met een nieuw hoofdstuk betreffende de opmaak van een structuurvisie voor de diepe ondergrond. Het opstellen van een specifieke structuurvisie “diepe ondergrond” beperkt zich tot het gedeelte van de ondergrond in Vlaanderen beneden -500m TAW.
Deze structuurvisie diepe ondergrond wordt door de Vlaamse Regering opgesteld met het oog op een planmatig en duurzaam beheer van de diepe ondergrond. Zij heeft onder meer tot doel de verschillende mogelijke toepassingen in de diepe ondergrond tegen elkaar te kunnen afwegen, en op basis daarvan beleidskeuzes te maken en prioriteiten te stellen. Dit moet onder meer toelaten nadelige interferenties in tijd en ruimte tussen de verschillende mogelijke toepassingen in de diepe ondergrond tot een minimum te beperken. Deze structuurvisie heeft geen juridisch bindend karakter. Ze vormt ook geen rechtsgrond voor het verlenen of weigeren van een opsporings- of winningsvergunning voor koolwaterstoffen, een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag, een opslagvergunning voor koolstofdioxide, of een opsporings- of winningsvergunning voor aardwarmte.
De structuurvisie moet ten minste een overzicht omvatten van de mogelijke toepassingen waarvoor een bepaald gebied op basis van de geologie in aanmerking komt. In dit overzicht worden ook federale bevoegdheden betreffende toepassingen in de diepe ondergrond van Vlaanderen opgenomen, zoals de ondergrondse opslag van aardgas of de ondergrondse berging van radioactief afval voor zover deze activiteiten zich uitstrekken beneden -500mTAW. De structuurvisie moet ook een overzicht van de reeds verleende vergunningen voor activiteiten in de diepe ondergrond omvatten en een overzicht van de mogelijke interferenties tussen de verschillende mogelijke toepassingen, van de toepassingen die combineerbaar zijn in tijd en ruimte en van de toepassingen die andere toepassingen in de toekomst onmogelijk maken. In de structuurvisie moet ook een afwegingssystematiek ontwikkeld worden die het mogelijk maakt om beleidskeuzes te maken en prioriteiten te stellen wanneer meerdere toepassingen mogelijk zijn in hetzelfde gebied.