Subsidie voor de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan

Wat?

Een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan:

 • identificeert en beschrijft de prioritaire knelpunten;
 • bepaalt brongerichte maatregelen om de erosieproblemen in deze knelpunten op te lossen.

Doorgaans zijn deze oplossingen een mix van maatregelen en werken, gaande van sensibilisatie tot het uitvoeren van kleinschalige infrastructuurwerken.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • 12.5€ per hectare plangebied

top

Indienen van de subsidieaanvraag

Alle documenten van de subsidieaanvraag mail je naar erosie.omgeving@vlaanderen.be. Enkel  het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan moet je nog per post indienen.

Deadlines subsidieaanvragen

 • Eerste halfjaarlijks subsidieprogramma: 31 december
 • Tweede halfjaarlijks subsidieprogramma: 30 juni

Inhoud

De subsidieaanvraag bevat de volgende elementen:

 • de afbakening en oppervlakte van het plangebied. Dat is het gebied waarvoor het gemeentelijke erosiebestrijdingsplan wordt opgemaakt;
 • een korte probleemstelling van de bodemerosie en de eventueel daarmee gepaard gaande modderoverlast;
 • bij opmaak door een dienstverlener: een ontwerp van overeenkomst met deze dienstverlener, waaruit blijkt dat het plan tenminste de volgende elementen zal bevatten:
  • een grondige beschrijving van de knelpunten inzake bodemerosie en de eventueel daarmee gepaard gaande modderoverlast;
  • maatregelen voor een brongerichte en geïntegreerde aanpak. Er moet duidelijk worden aangegeven waar, hoe en door wie de maatregelen moeten worden uitgevoerd;
  • een realistische kostenraming van de maatregelen;
 • bij opmaak in eigen beheer: de beslissing van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat de gemeente het plan in eigen beheer zal opmaken en hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel zal inzetten.

top

Toekenning van de subsidie

De ingediende subsidieaanvragen worden gerangschikt in een halfjaarlijks subsidieprogramma op basis van de 8 criteria die in het erosiebesluit vermeld staan.

De subsidies worden toegekend in volgorde van de rangschikking in het halfjaarlijkse subsidieprogramma en binnen de grenzen van het beschikbare krediet.

De dienst Land en Bodembescherming brengt de gemeente schriftelijk op de hoogte van de toekenning van de subsidie.

Het overdragen van de subsidie

Als het beschikbare krediet ontoereikend is, kan het gebeuren dat voor sommige goedgekeurde aanvragen geen subsidie wordt toegekend. In dat geval kunnen die subsidieaanvragen gevoegd worden bij de subsidieaanvragen van het volgende halfjaarlijkse subsidieprogramma. Deze overdracht gebeurt op vraag van de gemeente na de bekendmaking van het subsidieprogramma. De overgedragen subsidieaanvragen worden samen met de nieuw ingediende subsidieaanvragen gerangschikt volgens prioriteit.

top

Opmaken van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan

De gemeente kan met de opmaak van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan starten na de indiening van de subsidieaanvraag. Zij hoeft hiervoor de toekenning van de subsidie dus niet af te wachten, maar heeft uiteraard nog geen zekerheid over de subsidie zolang deze niet is toegezegd.
Een gemeente kan het erosiebestrijdingsplan zelf opmaken of die opdracht geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan een dienstverlener. De dienst Land en Bodembescherming stelt daarvoor een code van goede praktijk en aanvullende documenten ter beschikking.
De dienst Land en Bodembescherming biedt de gemeenten begeleiding aan bij de planvorming. Via tussentijdse evaluaties wordt de opmaak van het plan zo nodig bijgestuurd.

Uitbetaling van de subsidie

Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan wordt samen met de aanvraag voor de betaling van de subsidie (met vermelding rekeningnummer) in tweevoud ingediend bij de dienst Land en Bodembescherming. De subsidie wordt uitbetaald na definitieve goedkeuring van het plan door de dienst Land en Bodembescherming.

top

Aanpassing van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan

Wanneer een gemeente subsidies wil aanvragen voor kleinschalige erosiebestrijdingswerken die

 • in een knelpuntgebied liggen waarvoor geen kleinschalige erosiebestrijdingswerken werden uitgewerkt in het GEBP;
 • buiten de in het GEBP afgebakende knelpuntgebieden liggen;

moet het goedgekeurde gemeentelijk erosiebestrijdingsplan (GEBP) aangepast worden.

De aanpassing van het GEBP kan ingediend worden vóór of uiterlijk gelijktijdig met het indienen van de subsidieaanvraag voor de erosiebestrijdingswerken.

De aanpassing wordt in tweevoud ingediend bij de dienst Land en Bodembescherming.

top

Indienen van de documenten

 • Alle documenten worden digitaal ingediend bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten op het e-mailadres erosie.omgeving@vlaanderen.be.
 • De documenten moeten niet langer per post te worden ingediend, met uitzondering van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en het technisch plan bij kleinschalige erosiebestrijdingswerken.

Geografische data erosieknelpunten

De kaartlagen met oplossingsscenario’s voor erosieknelpunten, die de inhoud van de erosiebestrijdingsplannen bevatten, kan je online raadplegen via de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Contacteer ons

Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen & Landinrichting - Erosie