Subsidie voor kleinschalige erosiebestrijdingswerken

Welke werken worden gesubsidieerd?

Gemeenten kunnen subsidies ontvangen voor het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken. Dit zijn inrichtingswerken die de water- en sedimentafvoer zo hoog mogelijk in het stroomgebied bufferen en op die manier modderoverlast beperken.

De hoofddoelstelling is het oppervlakkig afspoelende water en sediment zo veel mogelijk op het perceel of zo snel mogelijk na het verlaten van de percelen op te vangen, zodat de erosieve werking van het water vermindert, de sedimentlast kan bezinken en het water kan infiltreren of gecontroleerd worden afgevoerd.

Voorbeelden van kleinschalige erosiebestrijdingswerken:

 • dammen uit plantaardige materialen;
 • aarden dammen met erosiepoel;
 • geleidende aarden dammen;
 • bufferbekkens;
 • buffergrachten;
 • houtkanten;
 • herstel van taluds.

Grasgangen en grasbufferstroken komen ook in aanmerking voor subsidie wanneer deze maatregelen fysiek aansluiten bij andere inrichtings - of infrastructuurwerken of wanneer de aanleg de samenwerking van meerdere gebruikers vereist.

top

Ook op het grondgebied van een aanpalende gemeente

Een gemeente kan niet alleen subsidie krijgen voor erosiebestrijdingswerken op haar eigen grondgebied, maar ook op het grondgebied van een aanpalende gemeente. Deze werken moeten beschreven staan in het goedgekeurde gemeentelijk erosiebestrijdingsplan van de aanpalende gemeente. Als de werken afwijken van de in het plan beschreven maatregelen, moet de schriftelijke goedkeuring van de aanpalende gemeente aan de subsidieaanvraag worden toegevoegd.

Voorwaarden voor subsidiëring

Kleinschalige erosiebestrijdingswerken kunnen enkel gesubsidieerd worden wanneer ze beschreven staan in een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Eventueel is een aanpassing van het goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan nodig.

De erosiebestrijdingswerken moeten gedurende een periode van 20 jaar in stand gehouden worden. Als de werken worden uitgevoerd op gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente, moet dit duidelijk blijken uit de overeenkomsten die met de eigenaars en gebruikers worden afgesloten.

Bij de opmaak van het ontwerp- en subsidiedossier van de erosiebestrijdingswerken wordt gebruik gemaakt van de code van goede praktijk voor erosiebestrijdingswerken.

top

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Voor kleinschalige erosiebestrijdingswerken kan een gemeente een subsidie aanvragen ten bedrage van 75% van de totale investeringskosten. Onder de totale investeringskosten worden de volgende posten gerekend:

 • de kosten voor de uitvoering van de werken;
 • een forfait van 7% (gerekend op de kosten voor de uitvoering), ter compensatie van de algemene kosten van de aanneming;
 • de kosten van de grondinname (vergoeding eigenaars, vergoeding gebruikers).

De subsidieaanvraag

Alle documenten van de subsidieaanvraag mail je naar  erosie.omgeving@vlaanderen.be. De documenten moet je niet langer per post indienen behalve het technisch plan.

top

Deadlines

 • Eerste halfjaarlijks subsidieprogramma: 31 december
 • Tweede halfjaarlijks subsidieprogramma: 30 juni

Inhoud

De subsidieaanvraag bevat de volgende elementen:

 • probleemstelling en verantwoording;
 • situering van de werken op een topografische kaart;
 • ontwerpdossier (plannen, bestek, samenvattende opmetingsstaat, gedetailleerde kostenraming);
 • vergunningen en/of machtigingen (of aanvraag);
 • gedetailleerde raming van de kosten van de grondinname.

Waar nodig:

 • overeenkomsten met de eigenaars, vruchtgebruikers, houders van andere zakelijke rechten;
 • overeenkomsten met de gebruikers.

top

Toekenning van de subsidie

De ingediende subsidieaanvragen worden gerangschikt in een halfjaarlijks subsidieprogramma op basis van de 8 criteria die in het erosiebesluit vermeld staan.

De subsidies worden toegekend in volgorde van de rangschikking in het halfjaarlijkse subsidieprogramma en binnen de grenzen van het beschikbare krediet.

De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten brengt de gemeente schriftelijk op de hoogte van de toekenning van de subsidie.

Het overdragen van de subsidie

Als het beschikbare krediet ontoereikend is, kan het gebeuren dat voor sommige goedgekeurde aanvragen geen subsidie wordt toegekend. In dat geval worden de subsidieaanvragen toegevoegd aan de subsidieaanvragen van het volgende halfjaarlijkse subsidieprogramma. De overgedragen subsidieaanvragen worden samen met de nieuw ingediende subsidieaanvragen gerangschikt volgens prioriteit.

top

Het uitvoeren van de werken

De gemeente kan de gunningsprocedure voor het uitvoeren van de erosiebestrijdingswerken starten na het indienen van de subsidieaanvraag. Zij hoeft hiervoor de toekenning van de subsidie niet af te wachten, maar heeft uiteraard nog geen zekerheid over de subsidie zolang deze niet is toegezegd.

Vóór de aanvang van de werken stuurt de gemeente een afschrift van de gunning van de werken en het bevel tot aanvang van de werken naar de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

Wijzigingen ontwerpdossier

Wanneer wijzigingen aan het ontwerpdossier noodzakelijk blijken, kunnen deze gesubsidieerd worden indien zij uiterlijk bij de goedkeuring van de eindafrekening de schriftelijke goedkeuring van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten hebben gekregen. Als bijkomende voorwaarde geldt dat het bedrag van de goedgekeurde kostenraming van de werken niet wordt overschreden.

top

Uitbetaling van de subsidie

Voorschot

Tijdens de uitvoering van de werken kan de gemeente een voorschot van 60% van de goedgekeurde subsidie aanvragen op het ogenblik dat minstens 20% van de werken uitgevoerd is.

De aanvraag tot uitbetaling van het voorschot wordt digitaal ingediend bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten op het e-mailadres erosie.omgeving@vlaanderen.be.

De aanvraag tot uitbetaling van het voorschot bevat de volgende elementen:

 • goedgekeurde inschrijving van de aannemer;
 • vorderingsstaten, facturen en bewijzen van betaling, waaruit blijkt dat 20% van de werken uitbetaald is.

De gemeente maakt hiervoor gebruik van het docx bestandAanvraagformulier uitbetaling voorschot subsidie gemeentelijke erosiebestrijdingswerken (1.64 MB) 

top

Saldo

De uitbetaling van het saldo van de subsidie kan aangevraagd worden van zodra de werken zijn uitgevoerd en alle akten bij de notaris werden verleden. Als er 20-jarige overeenkomsten werden gesloten met de gebruikers, kan de uitbetaling van het saldo van de subsidie pas aangevraagd worden nadat de vergoeding voor het eerste jaar werd betaald.
De aanvraag tot uitbetaling van het saldo wordt digitaal ingediend bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten op het e-mailadres erosie.omgeving@vlaanderen.be.

De aanvraag tot uitbetaling van het saldo bevat de volgende elementen:

 • eindafrekening uitgevoerde werken;
 • eindvorderingsstaat;
 • factuur van de aannemer;
 • proces-verbaal van voorlopige oplevering;
 • stavende stukken kosten van grondinname en vergoeding gebruikers;
 • plan van de uitgevoerde werken (zie ook deel 3 "administratieve procedures" van de code van goede praktijk voor erosiebestrijdingswerken)
  • een tabel van de maatregelen en de aanduiding van de maatregelen op kaart;
  • indien beschikbaar, een gedetailleerd as-built plan;
  • digitale foto's van de uitgevoerde werken.

En indien geen voorschot werd aangevraagd:

 • goedgekeurde inschrijving van de aannemer.

De gemeente maakt hiervoor gebruik van het docx bestandAanvraagformulier uitbetaling saldo subsidie gemeentelijke erosiebestrijdingswerken (1.54 MB).

top

Indienen van de documenten

 • Alle documenten worden digitaal ingediend bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten op het e-mailadres erosie.omgeving@vlaanderen.be.
 • De documenten moeten niet langer per post te worden ingediend, met uitzondering van het technisch plan bij kleinschalige erosiebestrijdingswerken.

Geografische data erosiebestrijdingswerken

Deze kaartlaag, die de geplande of reeds uitgevoerde erosiebestrijdingswerken bevat, kan je online raadplegen via de bodemloketten van de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Contacteer ons

Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen & Landinrichting - Erosie