Subsidie werking erosiecoördinator

Een erosiecoördinator begeleidt en ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan.

De gemeente kent deze opdracht toe aan een externe dienstverlener, die door minstens twee samenwerkende gemeenten wordt aangesteld. De bedoeling is zoveel mogelijk te komen tot voltijdse erosiecoördinatoren, die gespecialiseerd zijn in erosiebestrijding.

Volgende taken kunnen door de erosiecoördinator uitgevoerd worden:

 • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
 • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
 • voorbereiden van subsidieaanvragen voor erosiebestrijdingswerken;
 • administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies;
 • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het Erosiebesluit worden gesubsidieerd;
 • begeleiden van landbouwers bij de aanleg van het pakket bufferstroken en het pakket structurele erosiebestrijdingswerken in het kader van de randvoorwaarden erosie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 12,50 euro per hectare plangebied. Het plangebied wordt bepaald door het goedgekeurde erosiebestrijdingsplan. De subsidie wordt uitbetaald in jaarlijkse schijven, naargelang de vordering van de opdracht van de aangestelde dienstverlener.

Zodra tenminste 75% van deze subsidie effectief werd betaald aan de gemeente, kan de gemeente voor een tweede maal hetzelfde subsidiebedrag van 12,50 euro per hectare plangebied aanvragen om de werking van de erosiecoördinator verder te zetten.

Zodra tenminste 75% van de tweede subsidie effectief werd betaald aan de gemeente en voor zover de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten een gunstig advies geeft over de voortgang en de effectiviteit van de eerste en de tweede subsidie, kan de gemeente voor een derde maal hetzelfde subsidiebedrag van 12,50 euro per hectare plangebied aanvragen om de werking van de erosiecoördinator verder te zetten.

De subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag voor de werking van een erosiecoördinator wordt digitaal ingediend bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten op het e-mailadres erosie.omgeving@vlaanderen.be.

Deadlines

 • Eerste halfjaarlijks subsidieprogramma: 31 december
 • Tweede halfjaarlijks subsidieprogramma: 30 juni

Inhoud

De subsidieaanvraag bevat de volgende elementen: 

 • de ontwerpovereenkomst met een dienstverlener, met vermelding van de naam, standplaats, tijdsbesteding en kennis van de erosiecoördinator. In deze ontwerpovereenkomst wordt een clausule opgenomen die objectieve criteria vastlegt voor het voortijdig beëindigen van de overeenkomst bij te beperkte resultaten.
 • indien dit niet blijkt uit de ontwerpovereenkomst: stavende stukken die aantonen dat dezelfde dienstverlener is aangewezen of zal worden aangewezen door minstens één andere gemeente.

Toekenning van de subsidie

De ingediende subsidieaanvragen worden gerangschikt in een halfjaarlijks subsidieprogramma, op basis van de 8 criteria die in het Erosiebesluit vermeld staan.

De subsidies worden toegekend in volgorde van de rangschikking in het halfjaarlijkse subsidieprogramma en binnen de grenzen van het beschikbare krediet.
De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten brengt de gemeente schriftelijk op de hoogte van de toekenning van de subsidie.

Het overdragen van de subsidie

Als het beschikbare krediet ontoereikend is, kan het gebeuren dat voor sommige goedgekeurde aanvragen geen subsidie wordt toegekend. In dat geval worden de subsidieaanvragen toegevoegd bij de subsidieaanvragen van het volgende halfjaarlijkse subsidieprogramma. De overgedragen subsidieaanvragen worden samen met de nieuw ingediende subsidieaanvragen gerangschikt volgens prioriteit.

Het uitvoeren van de coördinatietaken

De activiteiten van de erosiecoördinator mogen starten op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Er wordt geen subsidie verleend met terugwerkende kracht voor activiteiten die dateren van vóór de datum van de indiening van de subsidieaanvraag.

Uitbetaling van de subsidie

De subsidie van de erosiecoördinator wordt in schijven uitbetaald. Jaarlijks na de verjaring van de schriftelijke goedkeuring van de subsidie kan de gemeente een aanvraag tot uitbetaling indienen, naargelang de vordering van de opdracht van de dienstverlener.

Het subsidiebedrag waarvoor de uitbetaling wordt aangevraagd moet minstens 1000 euro per aanvraag bedragen, tenzij de aanvraag betrekking heeft op minstens drie opeenvolgende kalenderjaren.

De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie wordt digitaal ingediend bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten op het e-mailadres erosie.omgeving@vlaanderen.be.

De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie bevat de volgende elementen:

 • de facturen van de dienstverlener voor de periode waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • het activiteitenverslag van de dienstverlener voor de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Het activiteitenverslag vermeldt minstens de georganiseerde sensibiliseringsactiviteiten, de uitgevoerde acties per erosieknelpuntgebied en de uitgevoerde taken in het kader van de randvoorwaarden erosie.

De gemeente maakt hiervoor gebruik van het Aanvraagformulier uitbetaling erosiecoördinator: docx bestandAanvraagformulier uitbetaling erosiecoördinator (1.53 MB)

Indienen van de documenten

 • Alle documenten worden digitaal ingediend bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten op het e-mailadres erosie.omgeving@vlaanderen.be.

Contacteer ons

Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen & Landinrichting - Erosie