Subsidie voor sanering van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

 

Doel van de subsidie

De subsidie ondersteunt projecten voor de sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten die zijn opgenomen in de inventaris en waarvoor desgevallend een omgevingsvergunning is verleend. 

 

Als bedrijfsruimten leeg of verwaarloosd komen te staan moet de eigenaar een heffing betalen. Deze opbrengsten gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten een nieuwe toekomst geven. De subsidie ondersteunt dan ook projecten die leegstaande bedrijfssites een nieuw leven inblazen en ruimtelijke rendementskansen benutten, met het accent op hergebruik, herontwikkeling en intensivering van bestaande onderbenutte bedrijfsgebouwen.
 

Voorwaarden

De bedrijfsruimte moet 2 opeenvolgende jaren opgenomen zijn in de inventaris (registratieattesten als bewijs).
Daarnaast zijn volgende voorwaarden verbonden aan de aanvraag.

 1. de aanvraag tot financiële steun dient te worden ingediend per aangetekend schrijven;
 2. de financiële steun kan pas worden aangevraagd vanaf de datum waarop de bedrijfsruimte 2 opeenvolgende jaren in de Inventaris is opgenomen;
 3. de aanvrager mag hoogstens 2 jaar nieuwe eigenaar zijn van de bedrijfsruimte, te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte;
 4. het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 EUR bedragen, exclusief BTW;
 5. als een omgevingsvergunning voor de saneringswerkzaamheden vereist is, dan wordt de subsidieaanvraag ingediend minstens zes maanden vóór de vervaltermijn van de vergunning verstrijkt;
 6. om in aanmerking te komen voor de financiële steun moeten bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden de principes van water- en energiezuinigheid, circulair slopen en klimaattransitie gerespecteerd worden;
 7. om in aanmerking te komen voor de financiële steun mag bij de vernieuwing geen vergunningsplichtige zonevreemde functiewijziging ter uitvoering van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden doorgevoerd in een of meer van de bedrijfsgebouwen, of in de bijhorende bedrijfswoning.
   

Hoe aanvragen?

Het aanvraagdossier wordt aangetekend overgemaakt aan het Departement Omgeving:
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel.

Bedrag

De subsidie voor de sanering van bedrijfsruimten bedraagt 30% van de kostprijs van de saneringswerkzaamheden, exclusief BTW.

Wanneer de aanvrager kan aantonen dat het saneringsvoorstel en de te realiseren herbestemming substantieel bijdragen aan een of meer van de volgende doelstellingen wordt de subsidie verhoogd tot 60% van de kostprijs van de saneringswerkzaamheden, exclusief BTW :

 • de verhoging van het ruimtelijk rendement;
 • de ontharding en vergroening;
 • de transitie naar hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit;
 • de versterking van de verweving van activiteiten, of van gedeeld of meervoudig ruimtegebruik;

Wanneer aanvragen?

Permanent (doorlopend)
 

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden

Bedrijven, verenigingen en organisaties

Particulieren en burgers