Vergroening van de fiscaliteit

Het Vlaamse beleid streeft naar een vergroening van de fiscaliteit. Dit kan onder andere via een groene taxshift.

Groene Taxshift

'Groene Taxshift' is een verschuiving naar belastingen op milieuvervuiling in al zijn facetten, volgens het principe “de vervuiler betaalt”. De reden daarvoor is niet ver te zoeken: België kent een van de hoogste belastingen op arbeid van de EU, maar hinkt achterop voor wat belastingen op energie en milieu betreft. 
Belasting op arbeid is een dure manier van financiering, daar ze zorgt voor een hogere werkloosheid met bijhorende uitkeringen en een minder gunstige competitieve positie tegenover andere landen. Milieubelastingen kennen dergelijke nadelen minder of niet en zijn vanuit dat oogpunt dus te verkiezen. Bovendien bieden ze ook de mogelijkheid tot het genereren van een zogenaamd dubbel dividend: een verbetering van zowel de economische positie als het milieu.

Effecten

Een groene taxshift levert, naast meer milieuzorg, ook een niet-milieugerelateerd voordeel op, zoals een stijging van de werkgelegenheid of een efficiënter belastingstelsel door het verminderen van de mate van economische verstoring (bv. op de arbeidsmarkt).
Uit studies van het departement Omgeving blijkt dat vergroeningsscenario’s een betekenisvolle bijdrage aan een verbetering van de milieukwaliteit en een duurzame welvaart kunnen bieden. Daarnaast kunnen het BBP en de werkgelegenheid toenemen als ook het gebruik van de belastingsinkomsten zorgvuldig wordt bepaald.

Naast de gemodelleerde milieueffecten, zijn ook bijkomende welvaartseffecten te verwachten: een efficiënter materiaalgebruik, minder filekosten en externe veiligheid, een verbetering van de luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dit alles kan dan weer tot sigificant verminderde uitgaven voor de gezondheidszorg leiden.

Goed gekozen milieubelastingen en een gericht gebruik van de inkomsten ervan leiden met andere woorden tot een win-winsituatie voor zowel de maatschappij als de schatkist. 

Studies

De belastingdruk op arbeid verlagen én de consumptie en productie richting milieuvriendelijkere alternatieven sturen kan voor milieuwinst en een nieuw groeipotentieel voor de Vlaamse economie zorgen. De internalisering van de milieukosten in de prijs van producten en diensten stimuleert consumenten en producenten om voor milieuvriendelijkere alternatieven te kiezen.

In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van de invoering van verschillende milieubelastingen en het aanwenden van deze inkomsten voor het verlagen van de loonkosten (RSZ-vermindering) of het verhogen van nettolonen (verlagen personenbelasting). De gemodelleerde scenario’s zijn altijd budgetneutraal. Zo werden een aantal milieubelastingen volledig gecompenseerd door een lastenverlaging van de personenbelasting of van de werkgeversbijdragen.

 

Deze studie belicht het potentieel van het verlagen van de arbeidsbelastingen, zowel voor het individu als voor de bredere Vlaamse economie. Ze houdt daarbij rekening met de Vlaamse bevoegdheden. De belastingverlaging wordt in deze studie gefinancierd via rekeningrijden. Bijgevolg worden de modaliteiten en het potentieel van deze maatregel en de bredere economische effecten van rekeningrijden onder de loep genomen. Het onderzoek eindigt met beleidsaanbevelingen.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)