Verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Een belastingplichtige heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Eén van de voorwaarden om van dit belastingvoordeel te genieten, is een milieuattest van de bevoegde Gewestregering waaruit blijkt dat deze nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën geen negatief effect hebben op het leefmilieu of  dit zoveel mogelijk beogen te beperken.

Voor het Vlaams Gewest is het Departement Omgeving bevoegd voor de beoordeling van het milieuaspect van de nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën en voor de beslissing over de toekenning van het milieuattest.

Voor meer informatie over deze fiscale maatregel kan je terecht op de website van de FOD Financiën.

Meer informatie over de juridische grondslag van dit belastingvoordeel vind je op Fisconet Plus bij artikels 69 en 289quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) en bij artikels 48 en 82 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WIB.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij - Attesten Onderzoek en Ontwikkeling