Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar - VCRO artikel 4.3.1,§1 en artikel 4.4.1, §2

Verkavelingsvoorschriften vormden tot 30 december 2017 een weigeringsgrond voor vergunningsaanvragen. Voortaan is dat enkel nog zo in verkavelingen jonger dan 15 jaar.

Dit betekent niet dat de verkavelingsvoorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, "verdwijnen". Ze verliezen echter hun dwingend karakter. Wie zich aan de verkavelingsvoorschriften houdt, heeft meer zekerheid over de uitkomst van de vergunningsaanvraag dan wie dit niet doet (zie artikel 4.3.1,§2 VCRO: als er gedetailleerde verkavelingsvoorschriften zijn, worden die geacht de goede ruimtelijke ordening weer te geven). Wanneer men de voorschriften van een verkaveling niet wenst te volgen, geldt de toets aan de onderliggende bestemmingsvoorschriften én de beoordeling aan de goede ruimtelijke ordening.

Deze regeling geldt niet voor verkavelingsvoorschriften die betrekking hebben op wegenis en het openbaar groen. Die voorschriften blijven steeds een weigeringsgrond, ongeacht of ze reeds 15 jaar oud zijn of niet. Een herziening volgens de geëigende procedures is natuurlijk wel mogelijk.

De procedure mag en kan ook gebruikt worden voor aanpassingen die het ruimtelijk rendement niet verhogen.

In onderstaand document vindt u volgende zaken terug:

  • De verordende kracht van verkavelingen - ruimtelijk rendement
  • Wanneer is een bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig?Wanneer is een verkaveling 15 jaar oud?
  • Moet een afwijking aangevraagd worden?
  • Is een openbaar onderzoek nodig?
  • Kan een vergunning geweigerd worden die voldoet aan de voorschriften van de meer dan 15 jaar oude verkaveling?
  • Zonevreemde verkavelingen
  • Worden meldingsplichtige werken aanzien als strijdig met de 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften?
  • Wat als de voorschriften van een 15 jaar oude verkavelingen verwijzen naar een BPA?
  • Voorrangsregeling: BPA - verkaveling - gewestplan?
  • Verordening ruimtelijk rendement?

pdf bestandVerkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar.pdf - Interpretatie regelgeving (298 kB)

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.